ΝΟΜΙΚΕς ΑΝΑΜΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δωρεάν

Έχετε πλήρες λογισμικό για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό δωρεάν.

Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης

Είστε ελεύθεροι να το αντιγράψετε ή να το αναδιανείμετε για μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Shareware

Έχετε πλήρες λογισμικό για μια περιορισμένη δοκιμαστική περίοδο: αυτή δεν είναι μια δοκιμαστική έκδοση που παρεμβαίνει σε ορισμένες βασικές λειτουργίες, όπως η προσθήκη επεξεργασίας δεδομένων ή διαγραφή ... ή πλασματική διαχείριση δεδομένων: Σας προσφέρεται να δοκιμάσετε το λογισμικό κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου 30 ημερών: Αυτό το λογισμικό δεν είναι δωρεάν και διανέμεται ως κοινόχρηστο λογισμικό. Εάν είναι κατάλληλο για εσάς μετά τη δίκη σας, πρέπει να πληρώσετε την ζητούμενη άδεια. Θα λάβετε την άδειά σας (κωδικός ενεργοποίησης) αμέσως μετά την ηλεκτρονική αγορά.

Συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης

Η ηλεκτρονική επικύρωση της παρούσας Άδειας θα σας απομακρύνει την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται παρακάτω. Σε καμία περίπτωση η παρούσα άδεια δεν αποτελεί πώληση του λογισμικού ή αντίγραφο του. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, δεν θα πρέπει να την επικυρώσετε ηλεκτρονικά και επομένως να μην εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας.

Άρθρο 1
α. Ο Χρήστης αναφέρεται στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που εγκατέστησε το λογισμικό στον υπολογιστή τουb. Ο Συντάκτης/Συντάκτης αναφέρεται στο
EuropeSoftwares.c. Αυτή η άδεια χρήσης δεν αποτελεί πώληση του λογισμικού ή αντίγραφο του.

Το άρθρο 2
Α άδεια, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη, χορηγείται σε εσάς, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός από τις άδειες χρήσης λογισμικού που πωλούνται κατ' αποκοπή και καθορίζονται για συγκεκριμένη, ανανεώσιμη περίοδο.


Άρθρο 3
Απαγορεύεται αυστηρά: α. Να τροποποιήσετε ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το λογισμικό εν όλω ή εν μέρει,β. Να αποσυναρμολογήσετε ή να επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το λογισμικό,γ. Να αποσυνθέσετε ή να ανακατασκευάσετε το λογισμικό, δ. για να αφαιρέσετε ή να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τις αναφορές πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο λογισμικό,ε. Να νοικιάσετε το λογισμικό, ΑΝ ΚΆΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 CI-DESSUS, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΚΑΝΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑΙ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΏΝ, ΑΣΤΙΚΏΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΈΝΔΙΚΩΝ ΜΈΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΈΤΕΙ Ο ΕΚΔΌΤΗς/ΣΥΓΓΡΑΦΈΑς.Άρθρο 4
Ο Εκδότης/Συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει στο λογισμικό, να το διορθώσει, να το προσαρμόσει ή/και να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές.


Άρθρο 5
Υπενθυμίζεται ότι το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται υπό τις αποκλειστικές σας ευθύνες και τον έλεγχό σας. Ο Συντάκτης / Συγγραφέας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το λογισμικό και ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας ή ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα.


Άρθρο 6
Ο Εκδότης/Συγγραφέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκαλείται από απώλεια εμπορικών κερδών, διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική απώλεια) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού. Ο Συντάκτης / Συγγραφέας σας υπενθυμίζει ότι για οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή, συνιστάται ιδιαίτερα να κάνετε μια καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα των δεδομένων.


Άρθρο 7
Το λογισμικό παρέχεται και αδειοδοτεί το «TEL QUEL», χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων της αγοραίας αξίας και της προσαρμοστικότητας για συγκεκριμένους σκοπούς. Τα αποτελέσματα ή οι επιδόσεις του λογισμικού αναλαμβάνονται πλήρως από το χρήστη.


Άρθρο 8
Ο Εκδότης/Συντάκτης μπορεί να ανακαλέσει την άδεια αυτή ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας το χρήστη του λογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να τερματίσει την άδεια καταστρέφοντας ή διαγράφοντας οποιοδήποτε αντίγραφο του λογισμικού.


Το άρθρο 9
Λογισμικό προστατεύεται από διεθνείς κανονισμούς και συνθήκες για τα δικαιώματα των εκδοτών/συγγραφέων. Ο Εκδότης/Συγγραφέας, ή οι πιθανοί κάτοχοί του, είναι ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού. Ο χρήστης επωφελείται μόνο από τα δικαιώματα χρήστη που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης, αποκλείοντας όλους τους άλλους. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να αντιμετωπίζει το λογισμικό όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν που προστατεύεται από το δικαίωμα του Εκδότη/Συντάκτη (για παράδειγμα, ένα βιβλίο ή βιντεοκασέτα).


Άρθρο 10
Ο χρήστης, ως δικαιοδόχος, κατέχει το μέσο στο οποίο καταχωρείται ή εγκαθίσταται το λογισμικό, αλλά ο Εκδότης/Συγγραφέας κατέχει το λογισμικό που είναι αποθηκευμένο στο αρχικό μέσο και όλα τα αντίγραφά του, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο στο οποίο θα μπορούσαν να αποθηκευτούν τα πρωτότυπα και άλλα αντίγραφα.


Άρθρο 11
Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν δεν τηρηθούν οι όροι της Άδειας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί να καταστρέψει αμέσως το λογισμικό, καθώς και το αντίγραφο ασφαλείας που θα μπορούσε να έχει γίνει.

Επίδειξη

Έχετε πλήρες λογισμικό για απεριόριστη δοκιμαστική περίοδο: αυτή είναι μια δοκιμαστική έκδοση που περιορίζει ορισμένες βασικές λειτουργίες, όπως η προσθήκη της τροποποίησης ή διαγραφή των δεδομένων ... ή φανταστική διαχείριση δεδομένων: Σας προσφέρεται να δοκιμάσετε το λογισμικό δωρεάν. Εάν είναι κατάλληλο για εσάς μετά τη δίκη σας, πρέπει να πληρώσετε την ζητούμενη άδεια. Θα λάβετε την άδειά σας (κωδικός ενεργοποίησης) αμέσως μετά την ηλεκτρονική αγορά.

Άδεια χρήσης (Πανομοιότυπο Κοινόχρηστο λογισμικό)

Επιστήμη και ελευθερία υπολογιστών Σεβαστείτε την ανωνυμία σας: Τα δεδομένα σας δεν θα ανταλλαγούν ποτέ. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ασχολείται με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και κυρίως του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με τους υπολογιστές και τις ελευθερίες).