DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN SOFTWARE

De software is beschikbaar voor download (freeware of shareware) of online beschikbaar (demonstratieversie) voor gratis evaluatie.

Het downloaden van software is afhankelijk van een deel van de huidige communicatie-infrastructuur eneen deel van het gebrek aan gematerialiseerde media. Software wordt beschermd door internationale regels en verdragen op het gebied van auteursrechten en intellectuele eigendom.

De verkoop van software leidt in geen geval tot de overdrachtvan de reproductie, vertegenwoordiging, exploitatie en meer in het algemeen ontastbare rechten die worden erkend of om te weten wie heeft deelgenomen aan de realisatie van de software. De koper is daarom alleen toegestaan om te installeren en gebruik makenvan slechts een voorbeeld gebied van het programma gedownload naar een enkelecomputer. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat de primaire gebruiker in staat zal zijn om een tweede kopie te maken, voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Natuurlijk in het geval van multi-pl licentie-aankopenvan de koper in staat zal zijn om de software te installeren op zo veel items als gekochte licenties.

De download voor de software is beschikbaar voor betaling. Met de downloadprocedure u de software testen voordat u de software aanschaft. De software wordt gedistribueerd volgens de shareware-modus (Probeer voordat je koopt). U software downloaden op uw gemak. De gebruiker downloadt de verkregen software of software met behulp van het http-protocol. Als eengebruiker om een redenom in te loggen geen software kan downloaden, kan hij of zij nog steeds contact opnemen met onze klantenservice via e-mail. De download geeft u recht op gratis updates.

Contractvorming
Facturering vindtplaats nadat de aankoop direct online kan wordengevalideerd. De ontvangst van de levering (software) is elektronisch.

Levering en ontvangst
De auteur verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de decryptiesleutel in de kortste tijd door te geven,zodra de aankooporder door de klant is gevalideerd. Geschatte termijnen voor het downloaden van gegevens worden alleen als indicatie gegeven en eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de koopwaar te weigeren of schadevergoeding te eisen. Elke claim voor niet-naleving of ontbrekende levering van een product, hetzij door download of levering indien gepland, moet worden ingediend binnen een week nade levering van hetproduct.

Gevallen van toevallige en overmacht
De auteur wordt vrijgesteld van de leveringsverplichting voor alle toevallige en overmachtgevallen;

Verkoopprijzen en betalingstijden
De door de auteur weergegeven prijzen worden in rekening gebracht op basis van de tarieven die op het moment van de bestelling van kracht zijn. De auteur kan zijn tarieven op elk gewenst moment wijzigen. De factuur wordt op bestelling vereffend.

Voorrangsreserve 
De eigendomsoverdracht van de gedownloade, geleverde en geleverde goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs door de koper zonder dat dit gevolgen heeft voor de overdracht van risico's.

Garanties
Naast de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van de artikelen 1641 en de follow-of-civil code, profiteren de verkochte producten van een garantie van de uitgever. Deze garanties zijn exclusief voor elke andere garantie, met name, van elke garantie van resultaten met betrekking tot de tevredenheid van despecifieke beso ins van deklant. In alle gevallen die onder deze algemene voorwaarden vallen, is de aansprakelijkheid van de auteur beperkt tot de gevallen waarnaar wordt verwezen bij het ontbreken van een vergoeding voor enige andere schade, ongeacht de bron, die door de cliënt is geleden.

Bedige
De thuisverkiezing vindt plaats bij de auteur thuis. In geval van een geschil over de uitvoering van een verkoopovereenkomst of de betaling van de prijs is de Rechtbank van Straatsburg (FRANCE) de enige jurisdictie, ongeacht waar de leveringis geleverd en de wijze van betaling wordtaanvaard. Behoudens bijzondere en schriftelijke overeenkomsten maakt elke bestelling ten volle gebruik van de naleving door de koper van de algemene verkoopvoorwaarden van de auteur, ondanks elke in strijd zijnmet de voorwaarden van deaankoop.

Speciaal geval van licenties met groot volume (ENTREPRISE)

Dit type licentie is speciaal gewijd en beperkt tot bedrijven en vooral tot alle sites van hetzelfde bedrijf. Deze vergunningen zijn vastgesteld voor een jaar. Houd er rekening mee dat de betaling is afgetopt, d.w.z. van een bepaald aantal gekochte licenties, de betaling blijft hetzelfde, ongeacht het aantal gewenste licenties.

Informatica en vrijheid Respecteer uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares houdt zich bezig met de eerbiediging van de individuele vrijheden en vooral met betrekking tot de wet van 6 januari 1978 (met betrekking tot computers en vrijheden).